Pcsecondlife

vanaf €250 gratis verzending

Pcsecondlife

vanaf €250 gratis verzending

Pcsecondlife

vanaf €250 gratis verzending

pcsecondlife

Algemene voorwaarden

1. Beschrijving en Beschikbaarheid van de Producten

De Producten en hun respectieve beschikbaarheid worden beschreven op de Website.

Tenzij anders aangegeven, zijn de Producten aangeboden door Verkoper tweedehandsapparaten die reeds een gebruik door de eerste of eerdere eigenaar van het apparaat hebben doorgemaakt. De Koper begrijpt dat dit eerder gebruik een impact heeft op de toestand van de Producten, in het bijzonder op de gebruiksautonomie van die Producten die met een oplaadbare batterij zijn uitgerust

De afbeeldingen weergegeven op de Website zijn louter ter illustratie en zijn niet bindend. Het aangekochte Product kan normale gebruikssporen dragen en kan afwijken van het afgebeelde toestel.

De Koper begrijpt dat het Product dat hij koopt doorgaans een tweedehands batterij bevat of (nieuw), die reeds een serie laadcycli heeft doorgemaakt en dat het aangekochte apparaat om die reden niet noodzakelijk dezelfde gebruiksautonomie heeft als een nieuw apparaat van hetzelfde model met een nieuwe batterij.

Tenzij anders aangegeven bij de productbeschrijving, hebben de Producten die Verkoper aanbiedt en die uitgerust zijn met een oplaadbare batterij op het moment van de levering over het algemeen een gebruiksautonomie van 40% tot 100%, van de gebruiksautonomie die redelijkerwijs kan worden verwacht van een nieuw toestel van hetzelfde merk, model en type.

De Verkoper zal alle redelijke middelen aanwenden om de beschikbaarheid van Producten op een accurate wijze weer te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden om een Bestelling van een Koper te voldoen indien een Product niet meer beschikbaar zou zijn.

Indien één of meer van de bestelde Producten niet meer beschikbaar is, zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte brengen en zal de Koper de mogelijkheid hebben om ofwel zijn Bestelling te wijzigen, ofwel deze te annuleren. Bij annulatie zal de Koper het bedrag van zijn Bestelling terugbetaald krijgen indien hij reeds betaling had uitgevoerd.

2. Prijs en Kosten

De prijs van elk Product wordt weergegeven op de Website (hierna de “Prijs”) in Euro, btw inbegrepen. De Prijs slaat enkel op de aankoopprijs en niet op de kosten van de levering, die naar gelang het geval, eveneens ten laste van de Koper zijn.

Indien de totale waarde van de Bestelling meer dan 250 EUR (BTW incl.) bedraagt, is de Koper geen leveringskosten verschuldigd, behoudens wanneer de Koper kiest voor een andere leveringsmethode dan de standaardlevering (bv. spoedlevering) in welk geval de kost van de gekozen leveringsmethode duidelijk wordt aangegeven voor het afsluiten van de Bestelling.

Indien de totale waarde van de Bestelling minder dan 250 EUR (btw incl.) bedraagt, is de Koper leveringskosten ,verschuldigd. In dat geval wordt de verschuldigde leveringskosten duidelijk opgegeven voorafgaand aan het afsluiten van de Bestelling. Ook Bestellingen onder de 250 ,- deze producten vallen Buiten de Garantie . Deze kunnen wel afgesloten worden maar daar komen wel kosten met zich mee .

De verkoper houdt zich het recht voor de leveringskosten op elk moment te wijzigen, maar de Kosten zullen worden gefactureerd op grond van de tarieven die van toepassing zijn op het moment van de bevestiging van de Bestelling.


3. Bestelling

De Koper kan een Bestelling plaatsen door Producten toe te voegen aan het “Winkelmandje” op de Website. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk zijn voor enige fouten die de Koper hierbij begaat.

De Bestelling is pas definitief en aanvaard, nadat de Verkoper ze heeft bevestigd. Dit gebeurt door verzending van een e-mail aan de Koper na de betaling (zie verder).

De Verkoper houdt zich het recht voor om elke Bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van (i) een bestaand geschil met de Koper, (ii) de gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige Bestelling


4. Betaling

De Verkoper aanvaardt de volgende betalingswijzen:

– iDEAL

Bij de bevestiging van de Bestelling, kiest de Koper één van de voorgestelde betalingswijzen.

De bankrekening van de Koper wordt gedebiteerd na de bevestiging van de Bestelling en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Koper haar akkoord gegeven heeft aan de Verkoper. Bij weigering door de bank of betalingsdienstaanbieder van de Klant, wordt de Bestelling automatisch geannuleerd.

Na ontvangst van de betaling wordt een orderbevestiging gestuurd naar het door de Koper bij de registratie opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging zal vergezeld gaan van een kopie van de Algemene Voorwaarden en zal onder meer melding maken van de gegevens van de Verkoper, de datum van de Bestelling, het bestelde Product, de Prijs vermeerderd met de Kosten, het leveringsadres en –modaliteiten, de modaliteiten van het recht op herroeping (cf. infra) en de gegevens van de klachtendienst en de dienst na verkoop.

Het (de) bestelde Product(en) blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de Prijs en de eventuele Kosten die bij de Bestelling werden aangegeven.

5. Levering

De levering wordt uitgevoerd door de Verkoper op het adres dat de Koper heeft meegedeeld bij de registratie (hierna het “Leveringsadres”). De Verkoper levert enkel Producten binnen Nederland.

De factuur wordt toegevoegd aan het pakket dat aan de Koper wordt geleverd.

Bij elk Product wordt de leveringstermijn duidelijk meegedeeld op de Website.

De Verkoper zal zich naar best vermogen inspannen opdat de Bestelling naar het Leveringsadres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de Bestelling en hoe dan ook binnen de 30 dagen. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. Men is niet verplicht om het Pakket persoonlijk aan de ontvanger af te geven. Ingeval er op het vermelde adres een onthaal of receptie aanwezig is, kan de levering bij dat onthaal of die receptie gebeuren. Bepaalde pakketvervoerdiensten houden een automatische tweede aanbieding in op de volgende werkdag als het pakket niet bij de eerste aanbieding kon worden geleverd omdat de bestemmeling afwezig was. Indien het Pakket niet geleverd kan worden bij die eerste of tweede aanbieding, wordt een bericht achtergelaten op het bestemmingsadres. Het Pakket wordt vervolgens gedurende 15 kalenderdagen (dag van aanbieding niet meegerekend) ter beschikking gehouden op het adres dat op het bericht vermeld staat. De bestemmeling kan ook een nieuwe leveringspoging op hetzelfde adres aanvragen zonder prijssupplement. Ingeval het Pakket in een Pakketautomaat bpack 24/7 geleverd werd, zal het daar 5 kalenderdagen lang bewaard worden, voordat het teruggestuurd wordt naar de afzender. Indien het pakket niet wordt afgehaald zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper die vervolgens contact zal nemen met de Koper teneinde de levering van de Bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Koper worden geëist.

De overdracht van risico op de Koper geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld aan het Leveringsadres. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de bezorger, levert het bewijs van terbeschikkingstelling.

De Koper dient de levering te controleren bij aankomst op zichtbare gebreken en desgevallend klachten te formuleren, of zelfs de levering te weigeren indien de verpakking zou kunnen geopend geweest zijn of indien de verpakking sporen van beschadiging vertoont. Alle klachten aangaande de levering van de Producten dienen rechtstreeks aan de bezorger te worden gericht via aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen de 5 werkdagen volgend op de levering van de Producten, met een kopie aan de Verkoper.

6. Herroepingsrecht en modaliteiten

Herroepingsrecht

De Koper beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering, om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief .mits de garantie zegel intact is en niet verwijderd is deze beschadigd of verwijderd is verkoper niet verplicht tot terug betaling Binnen deze termijn moet de Koper aan de Verkoper zijn voornemen meedelen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht door gebruik te maken van het modelformulier gevoegd als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden, dan wel door de Verkoper op ondubbelzinnige wijze op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de aankoop te herroepen bijvoorbeeld door een e-mail te sturen aan de Verkoper op het hierna volgende e-mailadres (pcsecondelife@gmail.com).

De Verkoper zal vervolgens een e-mail richten aan de Koper, op het adres dat de Koper heeft opgegeven bij de registratie, en zal hierin i) bevestigen dat de Koper de aankoop herroept, ii) het adres opgeven waarop de Koper de Producten dient terug te sturen en iii) het rekeningnummer bevestigen waarop de Verkoper de betaalde Prijs en Kosten dient terug te storten (hierna de “Bevestigings-mail”).


Terugzending

De Koper beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van deze laatste e-mail om de Producten, samen met de originele factuur en een kopie van de Bevestigings-mail, terug te zenden aan de Verkoper op het door deze laatste opgegeven adres. Bij niet-naleving van deze termijn zal de Koper ontzet zijn van zijn herroepingsrecht. Indien de originele factuur of de Bevestigings-mail ontbreken, zullen de goederen niet kunnen worden teruggenomen. Ook bij het open maken van het Product of wijzigen van Hardware Waarbij het zegel verbroken is of ontbreekt Word er niks terug genomen

De Producten dienen goed beschermd te worden teruggestuurd, in hun oorspronkelijke verpakking indien redelijkerwijs mogelijk, in perfecte staat van wederverkoop (niet door de Koper beschadigd, gehavend of vuil gemaakt), samen met alle mogelijke onderdelen, toebehoren, gebruiksaanwijzingen en documentatie.

De Koper moet het bewijs van verzending van de Producten bewaren.

De Koper draagt de kosten en risico’s verbonden aan de terugzending.

De Koper zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten klaarblijkelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een duurzaam gebruik, werden beschadigd of indien er stukken aan ontbreken.

De Verkoper kan geen Producten terugnemen waarbij geen enkel ingesloten element toelaat de verzender te identificeren (retoursnummer, bestelnummer, naam, voornaam, adres). De teruggezonden Producten die niet kunnen worden teruggenomen, blijven op het adres van de Verkoper ter beschikking van de Koper die ertoe gehouden is ze terug te nemen en ze te betalen. In geval van abnormale terugzendingen of in geval van misbruik, houdt de Verkoper zich het recht voor een latere Bestelling te weigeren.


Terugbetaling

Indien de Koper zijn herroepingsrecht correct uitoefent volgens de overeengekomen modaliteiten, zal de Verkoper een e-mail sturen aan de Koper ter bevestiging hiervan, en verbindt de Verkoper er zich toe hem de Prijs en de Kosten terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de Producten heeft betaald, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, en dit ten laatste binnen 14 kalenderdagen vanaf de kennisgeving door de Koper van zijn wil om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Om er zeker van te zijn dat de Verkoper op het juiste rekeningnummer terugstort, vragen wij u om uw rekeningnummer te bevestigen.

De Verkoper behoudt evenwel het recht voor om te wachten met de terugbetaling totdat hij alle Producten heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Algemene bepalingen Indien het Product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Koper binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking hiervan de Verkoper schriftelijk in kennis te stellen. De garantie is niet van toepassing op slijtage die als normaal beschouwd kan worden, gebreken door onvakkundig of onaangepast gebruik, beschadigingen ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of gebrek aan onderhoud en het niet naleven van de gebruiksinstructies en/of handleiding. De garantie is evenmin van toepassing op val- of waterschade. Of open maken waarbij de zegel is verbroken tevens dan is er geen garantie .De Koper begrijpt dat de Verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld ingeval het Product tijdens het gebruik wordt geïnfecteerd met virussen of kwaadwillige software of indien het Product niet meer naar verwachtingen functioneert ten gevolge van enige door de Koper geïnstalleerde of gedownloade software. de garantie is alleen op het hardware toepastbaar de laptop word getest en nieuw software voorzien gedurende test van 2 uur word alles gecontoleerd alleen de hardware valt onder de garantie mits bovenstaande is geschreven gehouden .

7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens

verwerkt uw persoonsgegevens als Consument-koper of de persoonsgegevens van de contactpersoon bij de professionele Koper steeds in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Binnen het kader van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden doet Pcsecondlife  dit om te voorzien in haar klantenbeheer (o.a. om de overeenkomst te kunnen uitvoeren). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de manier waarop u uw rechten als betrokkene kan uitoefenen


8. Aansprakelijkheid

De Verkoper gaat enkel middelenverbintenissen aan, voor alle fasen van toegang tot de Website, van de Bestelling, tot de levering of tot latere diensten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet, waaronder een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd.

In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper, volgens huidige Algemene Voorwaarden, niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan de betaalde of betaalbare bedragen bij de transactie die aan de oorsprong ligt van de voormelde aansprakelijkheid, wat ook de oorzaak of de vorm is van de vordering in kwestie.


9. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de Website, de onderliggende technologie (waaronder de software) inbegrepen en de “look & feel”, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, merken-, octrooi- en databankrecht). Zij zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper.

10. Contact

In geval van vragen omtrent de Bestelling, kan de Koper contact opnemen met de Verkoper op het e-mailadres:  pcsecondslife@gmail.com
11. Nietigheid en integriteit

Indien één of meerdere bepalingen of een gedeelte van een bepaling van de Algemene Voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of zodanig verklaard in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bepalingen of het niet ongeldig beschouwd of zodanig verklaarde deel van de bepaling hun kracht en draagwijdte.

De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de Bestelling overgemaakt aan de Koper, maken een contractueel geheel uit en maken de integriteit uit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, zullen de Algemene Voorwaarden de bovenhand hebben.

12. Bewijs

Het bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen die tussen de Partijen hebben plaatsgegrepen, kan worden geleverd aan de hand van de informaticaregisters die worden bewaard in de informaticasystemen van de Verkoper en/of de ondernemingen waarop hij een beroep doet voor IT dienstverlening.

13. Wijziging

De Verkoper houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versies zullen steeds worden meegedeeld via de Website.


14. Beleid voor klachten

Eventuele klachten omtrent de werking van de Website, de Bestelling of de Producten kunnen gericht worden aan het e-mailadres pcsecondslife@gmail.com

18. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse  wetgeving. In geval van geschil zal eerst worden gezocht naar een minnelijke oplossing. Bij gebrek aan een minnelijke regeling, MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Boek VI Wetboek economisch recht